skip to content »

raumtelecom.ru

Dating daan binyag

The Members Church of God International in the Philippines rooted from a similar denomination, the Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan (Church of God in Christ Jesus, Pillar and Support of the Truth) which was first led by Nicolas Antiporda Perez in Pulilan, Bulacan, Philippines in 1928.

dating daan binyag-28dating daan binyag-53

God wants all men to be saved; God wants all men to know the truth for them to be saved.Ipinahayag niya: “Wala nang payong maibibigay sa sinumang miyembro ng Simbahan na mas mahalaga pa kaysa sundin ang mga kautusan matapos mabinyagan. Sila ay mga patay, at inilibing sa tubig at umahon sa pagkabuhay na mag-uli ng espiritu pabalik sa espirituwal na buhay. Alam ko na ang maliliit na bata na hindi pa umaabot sa gulang ng pananagutan, at samakatwid ay walang kasalanan …Inaalok tayo ng Panginoon ng kaligtasan kung magsisisi tayo at magiging tapat sa kanyang mga batas.” Ang binyag, na pangatlong alituntunin at unang ordenansa ng Ebanghelyo, ay mahalaga sa kaligtasan at kadakilaan sa kaharian ng Diyos. ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, at isang tahasang panunuya ang ipaglaban na kailangan silang binyagan, na nagtatatwa sa katarungan at awa ng Diyos [tingnan sa Moroni –23].Ang binyag, una sa lahat, ay ang paraan para magtamo ng kapatawaran sa mga kasalanan ang taong nagsisisi. Sa ika-29 na Bahagi ng Doktrina at mga Tipan, sinabi ito ng Panginoon (mga talata 46–47): “Subalit masdan, sinasabi ko sa inyo, na ang maliliit na bata ay tinubos mula pa sa pagkakatatag ng daigdig sa pamamagitan ng aking Bugtong na Anak; “Dahil dito, hindi sila magkakasala, sapagkat ang kapangyarihan ay hindi ibinigay kay Satanas upang tuksuhin ang maliliit na bata, hanggang sa sila ay magsimulang magkaroon ng pananagutan sa akin.” Magandang pakinggan iyan.Pangalawa, ito ang pasukan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang binyag ay sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Ang binyag ay hindi maaaring gawin sa ibang pamamaraan maliban sa paglulubog ng buong katawan sa tubig, dahil sa sumusunod na mga dahilan: (1) Ito ay kahalintulad ng kamatayan, libing at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo, at ng lahat ng tumanggap ng pagkabuhay na mag-uli. “Ang maliliit na bata ay tinubos mula pa sa pagkakatatag ng daigdig.” Ano ang ibig Niyang sabihin diyan? Kapag tiningnan mo ang mukha ng munting sanggol at tumingala siya at nginitian ka, maiisip mo bang may bahid ng anumang kasalanan ang sanggol na iyon na maglalayo sa kanya sa kinaroroonan ng Diyos kung ito man ay mamatay? Naaalala ko noong nasa misyon ako sa England, may isang pamilyang Amerikano roon. Nang marinig [ng lalaki] na nangangaral ang mga Elder sa mga lansangan inanyayahan niya ang mga ito sa bahay niya dahil magkababayan sila.Do not go out from “the doors of your house till you have signed yourself with the cross.

Do not neglect that sign whether in eating and drinking or going to sleep, or in the home or going on a journey. Let it be a protecting wall around all your conduct, and teach it to your children that they may earnestly learn the custom.” Thousands of saints used this sign to be victorious over satanic attacks as it is through this sign Jesus made possible the forgiveness of our sins.

Sinabi ito sa atin ng Panginoon noong kausap niya si Nicodemo sa Juan 3:1–11. (2) Ang binyag ay pagsilang din at kahalintulad ng pagsilang ng isang sanggol sa mundong ito. Ibig sabihin bago pa man inilatag ang pundasyon ng mundong ito, ang planong ito ng pagtubos, ang plano ng kaligtasan na dapat nating sundin sa buhay na ito, ay inihanda na, at ang Diyos, na nalalaman ang wakas mula sa simula, ay naglaan ng paraan para matubos ang maliliit na bata sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo. Hindi siya interesado sa ebanghelyo; interesado siya sa kanila dahil taga-Estados Unidos din sila. Hindi ako ang unang naringgan niyang mangaral, ngunit kalaunan ay naanyayahan niya akong magpunta sa bahay niya. Inakala namin na pupunta kami sa bahay niya at mag-uusap kami tungkol sa baseball at football at iba pang mga bagay, at pagkukumparahin namin ang mga bagay-bagay sa Estados Unidos at sa Great Britain—mga bagay na interesado siya.

(3) Ang binyag ay literal, at simbolo rin ng pagkabuhay na mag-uli, pag-alis sa dating kalagayan, o pagkabuhay na mag-uli mula sa dating buhay tungo sa panibagong buhay—ang buhay na makasalanan tungo sa espirituwal na buhay. Ang binyag ay pagsilang din at kahalintulad ng pagsilang ng isang sanggol sa mundong ito. Sa Moises –60 mababasa natin: “Samakatwid, ako ay nagbibigay sa iyo ng isang kautusan, na malayang ituro ang mga bagay na ito sa iyong mga anak, nagsasabing: “Dahil sa paglabag ay sumapit ang pagkahulog, kung aling pagkahulog ay nagdala ng kamatayan, at yayamang kayo ay isinilang sa daigdig sa pamamagitan ng tubig, at dugo, at ng espiritu, na aking nilikha, at sa gayon ang alabok ay naging isang kaluluwang may buhay, gayon man kayo ay kinakailangang isilang na muli sa kaharian ng langit, sa tubig, at sa Espiritu, at malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging ng dugo ng aking Bugtong na Anak; upang kayo ay mapabanal mula sa lahat ng kasalanan, at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na ito, at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang walang kamatayang kaluwalhatian; “Sapagkat sa pamamagitan ng tubig inyong sinusunod ang kautusan; sa pamamagitan ng Espiritu, kayo ay binibigyang-katwiran, at sa pamamagitan ng dugo kayo ay pinababanal.” … Bawat sanggol na isinisilang sa mundong ito ay nakalubog sa tubig habang nasa sinapupunan, isinisilang sa tubig, at ng dugo at ng espiritu. Iyon ang ginawa namin, at noong una hindi kami nagsalita ng kahit ano tungkol sa relihiyon.

Since the year the church was established, church workers were being sent to the nearby provinces around Manila.

Nicolas Antiporda Perez, lead the church from 1928 until the time of his death in May 1975, the church was then a small group with less than hundred congregations.

Paggunita niya: “May kapatid akong babae na napakabait, tulad ng lahat ng kapatid kong babae, na nagkintal sa aking isipan na kailangan kong manatiling walang bahid-dungis mula sa sanlibutan.